Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: MP-Yhtymä Oy
Y-tunnus: 2322847-0
Osoite: Viinikankatu 51
33800 Tampere

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

MP-Yhtymä Oy
Matti Puranen
Viinikankatu 51
33800 Tampere

 

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

MP-Yhtymä Oy
matti.puranen@mp-yhtyma.fi

 

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

MP-Yhtymä Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja MP-Yhtymän tarjoamien palveluiden tuottamiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen. Tavoitteena on kohdentaa viestit niin, että Rekisteröity saa itselleen sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta F) ja asiakassuhteen hoidon osalta MP-Yhtymän ja Asiakkaan välinen sopimus (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta B). Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta A).

Henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Suostumuksen voi perua myös ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita Rekisteröidyn jättämiä tietoja.

 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteriin:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli

Yrityksen nimi, yhteystiedot

Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Sopimukseen liittyvät tiedot, kuten ostetut tuotteet ja palvelut

Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot MP-Yhtymän verkkosivustoilla ja -palveluissa

Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot

Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. webinaarit, kilpailut ja uutiskirjeet

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen MP-Yhtymän kanssa. Tietoja kerätään sopimuksenteon yhteydessä tai kun Asiakas käyttää MP-Yhtymän palveluja.

Keräämme henkilötiedot pääasiassa Rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan saada myös Asiakkaan yhteyshenkilöltä tai muulta kumppanitaholta, joka lisää Rekisteröidyn MP-Yhtymän palveluiden käyttäjäksi tai Asiakkaan yhteyshenkilöksi. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös MP-Yhtymän ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

MP-Yhtymän rekisterit sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Henkilötietojen käsittelyyn saatetaan käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. MP-Yhtymän valitsema palveluntarjoaja huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään kaikissa tilanteissa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietojen luottamuksellisuutta kunnioitetaan MP-Yhtymässä. Rekisteri on talletettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin ja johon on pääsy vain MP-Yhtymän valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.

Rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot.

Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö MP-Yhtymä Oy:öön. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tarkastusoikeutta voi käyttää myös tulemalla henkilökohtaisesti käymään MP-Yhtymä Oy:n tiloissa, jolloin tarkastaminen vaatii ajanvarauksen etukäteen.

Mikäli Rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. MP-Yhtymä tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Mikäli Rekisteröity havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä fyysistä aineistoa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat henkilökohtaisia. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.

 

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.